Reola Business Park
Reola Business Park

Meklēt

DTZ Baltic ieguvis starptautisko RICS sertifikâtu

”DTZ Baltic” ar lepnumu paziòo, ka no 2012.gada janvâra ”DTZ Baltic” ir pirmais un šobrîd vienîgais nekustamo îpašumu konsultâciju uzòçmums Baltijas valstîs, kam piešíirts Lielbritânijas Karaliskâs nekustamâ îpašuma konsultantu asociâcijas (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) uzòçmuma sertifikâts (a firm regulated by RICS) un kam ir biroji visâs trîs reìiona valstîs – Igaunijâ, Latvijâ un Lietuvâ.

Vairāk
 

DTZ apvienojas ar UGL

Noslçdzot pâròemšanas darîjumu, turpmâk DTZ Holdings plc bûs daïa no UGL Services. Apvienojoties DTZ un UGL Services, ir izveidots viens no pasaulç lielâkajiem nekustamo îpašumu pakalpojumu sniedzçjiem.

Vairāk